Elite Sport Club
pl | en

NEWSLETTER

Twój e-mail

Informuj mnie o nowościach na stronie

REGULAMIN STRZELNICY PNEUMATYCZNEJ ELITE SPORT CLUB


I. Zadania strzelnicy.


1. Pielęgnacja tradycji strzelectwa sportowego.
2. Nauka strzelania oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich.
3. Podnoszenie kultury strzeleckiej, oraz współzawodnictwa sportowego (zawody, sparingi).
4. Sprawdzanie i testowanie broni.


II. Przepisy ogólne.


1. Ze strzelnicy mogą korzystać:
– Osoby pełnoletnie posiadające ważny dowód tożsamości.
– Osoby niepełnoletnie w obecności rodziców lub opiekunów, lub za ich pisemną zgodą.
– Zorganizowane grupy strzelających z własnym "prowadzącym strzelanie" pod warunkiem przedstawienia imiennej listy strzelających oraz posiadania przez prowadzącego uprawnień do prowadzenia zajęć na strzelnicy. Lista winna zawierać dane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000r rozdz. 1, p.1.3. (Dz. U. Nr 18 , poz. 234)
– Członkowie i "prowadzący strzelanie" innych klubów i sekcji strzeleckich.
2. Broń klubowa wypożyczana jest do doskonalenia umiejętności strzeleckich lub nauki strzelania tylko w obrębie strzelnicy na następujących warunkach:
– Strzelający, lub "prowadzący strzelanie" musi posiadać ważny dowód tożsamości.
– Broń udostępniana jest po wstępnym przeszkoleniu strzeleckim.
– Rodzaj wypożyczanej broni uzależniony jest od sprawdzonych umiejętności strzeleckich strzelającego.
– Klub ma prawo odmówić udostępnienia broni bez podania konkretnej przyczyny.


III. Przepisy porządkowe.


1. Na strzelnicy zabrania się:
– Osobom towarzyszącym strzelającemu wchodzenia na stanowiska strzeleckie, oraz kontaktu z bronią.
– Udostępniania broni osobom nieuprawnionym.
– Pozostawiania broni bez nadzoru.
– Dotykania i używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy bez zgody jej użytkownika lub właściciela.
– Używania do treningów kulowej broni palnej
– Używania do treningów broni pneumatycznej o energii przekraczającej 17 Jouli
– Używania do treningów amunicji innej niż śrut ołowiany
– Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających, oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
2. Sposób obchodzenia się z bronią:
– Broń na strzelnicy przenosi się rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcach, lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni.
– Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowiskach strzeleckich lub treningowych tylko za zgodą lub poleceniem prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
– Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu lub tarcz.
– Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do celów innych, niż do tego przeznaczonych, oraz celowania do ludzi.
3. Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy:
– Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
– Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
– Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
– Po komendzie "STOP", wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie i rozładowuje broń.
– W obiekcie strzelnicy obowiązuje zasada wzajemnego szacunku.
– Osoby naruszające regulamin strzelnicy usuwa się z obiektu.
4. Obowiązki korzystającego ze strzelnicy:
– Zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Strzelnicy oraz Przepisów Bezpieczeństwa.
– Dokonać czytelnego wpisu wymaganych danych do Książki rejestru pobytu na strzelnicy.
– Bezwzględnie stosować się do komend i poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
– Tak kierować ogniem broni aby nie dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy i do uszkodzeń sprzętu.
– Stosować ochronniki wzroku.
– W przypadku strzelania do celów metalowych należy bezwzględnie stosować ochronniki oczu.
5. Obowiązki prowadzącego strzelanie:
– Wyznacza korzystającemu ze strzelnicy stanowisko strzeleckie, a osobom towarzyszącym wyznacza miejsce bezpiecznego pobytu.
– Przeprowadza instruktaż stanowiskowy bezpiecznego posługiwania się bronią, oraz instruktaż strzelecki.
– Nadzoruje przebieg strzelania.
– Odpłatnie przeprowadza naukę strzelania i trening strzelecki.
– Dokonuje przeglądu broni.
– Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy, oraz osób towarzyszących.


IV. Przepisy końcowe.


1. Bez zgody prowadzącego strzelanie nie wolno wchodzić na teren strzelnicy.
2. Osobom co do których istnieje wątpliwość, że mogą zagrażać sobie lub innym nie zezwala się na strzelanie.
3. Za wyrządzone szkody materialnie odpowiada strzelający.
4. Za spowodowanie wypadku odpowiedzialność karną ponosi osoba, która go spowodowała.
5. Przypomina się strzelającym, że na Strzelnicy obowiązują wszystkie przepisy USTAWY z dnia 21 maja 1999r. O BRONI I AMUNICJI ( Dz. U. Nr 53, poz. 549 ), oraz aktualne rozporządzenia i akty wykonawcze do Niej wydane.
6. Załącznikami do niniejszego regulaminu są rozszerzone zasady bezpieczeństwa posługiwania się bronią i zachowania się na strzelnicy.

 

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE STRZELNICY ELITE SPORT CLUB

 

1. Nigdy nie kieruj wylotu lufy karabinu lub pistoletu w kierunku ludzi.

2. Każdorazowo po wzięciu broni do ręki, sprawdź czy jest rozładowana.

3. W czasie odpoczynków lub przerw nigdy nie odkładaj broni załadowanej.

4. Na strzelnicy broń przenoś zawsze rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcu lub kasecie przeznaczonej do przenoszenia broni.

5. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim.

6. Poza strzelnicą broń przenoś w sposób wykluczający jej samoczynne zadziałanie.

7. Nigdy nie pozostawiaj broni bez dozoru.

8. Broń ładuj wyłącznie na stanowisku strzeleckim na linii ognia, lufą skierowaną w kulochwyt, prostopadle do linii tarcz.

9. Przy ładowaniu broni nie korzystaj z pomocy innych osób.

10. Po komendzie S T O P wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie.

11. W przypadku gdy kontynuowanie strzelania będzie zagrażało życiu ludzi, komendę STOP powinien wydać każdy, kto zauważy niebezpieczeństwo.

12. Nigdy nie strzelaj z broni niesprawnej i nie zapewniającej bezpieczeństwa.

13. Zabronione jest dotykanie cudzej broni bez zezwolenia użytkownika.

14. W czasie trwania strzelania zabronione jest wychodzenie przed linię ognia.

15. Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń musi być rozładowana i odpowiednio do jej typu zabezpieczona.

16. Składanie się, celowanie i strzelanie na sucho dozwolone jest na stanowisku strzeleckim lub w miejscach do tego wyznaczonych.

17. Na strzelnicy nie można celować i strzelać do ludzi, ptaków i zwierząt jak również do przedmiotów znajdujących się poza kulochwytem.

18. Naprawy, regulacje i czyszczenie broni pociągające za sobą konieczność rozkładania jej, należy dokonywać w miejscach do tego wyznaczonych.

19. Podczas strzelania wszyscy strzelcy powinni używać bezodpryskowych okularów strzeleckich lub innych podobnych środków ochronnych.

20. Na strzelnicy zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

21. Za szkody powstałe podczas strzelania lub spowodowanie wypadku odpowiada korzystający ze strzelnicy jeśli szkody lub wypadek powstały z jego winy.

22. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.

23. Osobę naruszającą regulamin strzelnicy usuwa się ze strzelnicy.

 

KARTA STAŁEGO KLIENTA

jak się zapisać?

Regulamin

Poznaj zasady uczestnictwa w Elite Sport Club.

Rejestracja

Zostań członkiem klubu !
Korzystaj z wszystkich możliwości ośrodka.

Poziomy Członkostwa

Dowiedz się więcej o tym co możesz zyskać będąc członkiem Elite Sport Club

SONDA

powiedz nam więcej

Elite Sport Club

Co z naszej Wakacyjnej oferty interesuje Cię najbardziej» wyślij

Ta strona korzysta z plików Cookies

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, przeczytaj Politykę cookies.